Generalforsamling

Til medlemmerne af Havfiskerne Kalundborg

 Udsat indtil videre!!!!

Kære fiskevenner

Som det fremgår af foreningens tidligere fremsendte  program for 2020, så holdes den ordinære generalforsamling, lørdag den 21 marts kl. 10.00 og slutter med en let frokost ca. kl. 12.30. Der vil være morgenmad fra kl. 09.30.

Generalforsamlingen holdes på Tømmerup skole – i husholdningslokalet.

 

Dagsorden:

  1. valg af dirigent
  2. valg af referent
  3. bestyrelsens beretning
  4. kasseren fremlægger revideret regnskab
  5. årets program, herunder ønsker til nye fiskemål/ture eller andre aktiviteter
  6. indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 13. marts
  7. fastsættelse af kontingent for 2021
  8. valg:

8.1  formand for 2 år – Willy Stig Andersen – modtager genvalg

8.2  2 bestyrelsesmedlemmer – Johnny Forsberg og Jørgen Thomsen – begge modtager genvalg

8.3  1 bestyrelsessuppleant – Svend Aage Frederiksen – modtager genvalg

8.4 1 revisor – Bent Sørensen – modtager gen valg

8.5   

 1 revisorsuppleant – Egon Christensen – modtager genvalg

  1. eventuelt

 Tilmelding bedes foretaget til undertegnede senest den 19. februar. Det er først og fremmest af hensyn til frokosten.

 
Endelig vil vi gerne opfordre jer til at tilmelde de ture I ønsker at deltage i. Der er stadig ledige pladser. Hvad angår de to ture med MS Nemo, så stopper vi snart tilmeldinger til disse. Herefter overtager skipperen de sidste pladser.

 

 Kasseren har bedt mig skrive:

”der er enkelte der endnu ikke har betalt kontingent, det kan nås endnu. Kontingentet er på kr. 200. Vores konto er: 

5301 0479830. Kontoen er i Arbejdernes Landsbank”.

Og nu til noget helt andet:

Kokkeskolen er samlet den sidste aften i denne sæson. Der er lavet mange store og gode retter. Den sidste aften skal de syv hold lave retter efter princippet ”Freestyle”. Alle medlemmer og ægtefæller er velkommen til at spise med. Der serveres et par glas vin. I er velkomne fra kl. 18.30 i køkkenlokalet på Tømmerup skole. Til melding til undertegnede.

 

 

Med venlig hilsen

 

Willy Stig Andersen

Mobil: 23 33 55 51

E-mail: willystig@willystig.dk